Arsip Kategori: Aktual ( Wahabi )

MUHAMMADIYAH,” ALLAH DI ATAS”

wpid-1441094850264.jpgMuhamadiyah juga wahabi karena berpendapat Allah ber-istiwa’ / bersemayam di atas arsy …

Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah: Allah Bersemayam di atas ‘Arsy

Disebutkan dalam fatwa tersebut: “Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah beristiwa’ atau bersemayam di atas ‘Arsy, dan kita wajib beriman kepada-Nya dengan tidak perlu bertanya-tanya bagaimana dan dimana. Adapun yang dimaksud dengan qarib, (dekat) ialah: Bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, Dia mendengar perkataan manusia, dan melihat segala macam perbuatannya, tidak ada hijab antara Allah dan manusia, tiada perantara atau wali yang menyampaikan doa’a mereka kepada Allah, tiada yang membantuNya dalam mengabulkan permohonan manusia kepada-Nya, Allah akan mengabulkan do’a manusia tanpa perantara seorangpun, apabila sesorang berdo’a kepada-Nya, sebab Allah-lah yang menciptakannya… “

Inilah aqidah yang shahih yang secara gamblang disebutkan oleh ayat-ayat Qur’an dan hadits-hadits Nabi dan diyakini oleh Ahlus Sunnah Wal Jama’ah sejak dahulu hingga sekarang.

Maka tidak benar sebagian orang yang serampangan menuduh sesat orang yang berkeyakinan bahwa Allah ber-istiwa di atas ‘Arsy.

Download fatwa: http://tarjih.muhammadiyah.or.id/download-fatwa-236.html.

Komentar ahsi

Bagi yg menolak Allah di atas ‘ arsy, TIDAK MEMAKSAKAN KEHENDAK, apalagi mengusir orang yg meyakini Allah di atas arsy.

Ttd Bapang Hada/ Sukpandiar Idris Advokat As-salafy.

Abdullah bin Mas’ud

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: “ما بين السماء القصوى والكرسي خمسمائة عام، ويبن الكرسي والماء كذلك، والعرش فوق الماء والله فوق العرش، ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم”

Dari Abdullah bin Mas’ud, dia berkata, “Di antara langit yang paling tinggi dengan kursi adalah lima ratus tahun, dan di antara kursi dengan air juga demikian. ‘Arasy di atas air dan Allah di atas ‘Arasy, dan tidak sesuatupun yang tersembunyi atas-Nya dari amal perbuatan kalian.”

Dikeluarkan Oleh:

1. Al-Lalika’i, Syarah Usul I’tiqad Ahlis Sunnah Wal Jamaah, 3/395-396, no: 659. 2. Al-Baihaqi, Al-Asma’ Was Sifat, 2/186-187. 3. Ad-Darimi, Ar-Raddu Al-Jahmiyyah, 275. 4. Ibn Khuzaimah, At-Tauhid, 1/242-243, no: 149. 5. Al-Thabrani, Mu’jam al-Kabir, 9/228. 6. Abu al-Syeikh, Al-Azhamah, 2/688-689, no: 279. 7. Ibn Abdil Barr, At-Tamhid, 7/… 8. Ibn Qudamah Itsbat Sifat Al-Uluw, 104-105, no: 75. 9. Al-Dzahabi, Al-Uluw, 64, katanya sanadnya sahih. 10. Ibn Qayyim al-Jauzi, Ijtima’ Al-Juyusy Al-Islamiyyah, 122. 11. Al-Haitsami, Majma’ Az-Zawa’id, 1/86, katanya perawi-perawinya adalah sahih.

Kedua: Ka’ab Al-Ahbar

قال: “قال الله في التوراة: أنا الله فوق عبادي، وعرشي فوق خلقي، وأنا على عرشي، أدبر أمر عبادي، ولا يخفى علي شيء في السماء، ولا في الأرض”

Ka’ab berkata, Allah berfirman di dalam Taurat, “Aku Allah di atas hamba-hamba-Ku, ‘Arasy-Ku di atas makhluk-makhluk-Ku, dan Aku di atas ‘Arasy mengatur semua urusan hamba-hamba-Ku. Tidak ada sesuatupun yang tersembunyi dari-Ku dan tidak juga di bumi.”

– Dikeluarkan Oleh:

1. Abu al-Syeikh, Al-Azhamah, 2/625-626, no: 244. 2. Ibn Baththah, Al-Ibanah, 3/185-186, no: 137. 3. Abu Nu’aim, Al-Hilyah, 6/7. 4. Abu Ya’la, Ibthal At-Ta’wilat, 149. 5. Abdul Qadir al-Jailani, Al-Ghunyah Li Thalibi Thariq Al-Haq, 1/57. 6. Al-Dzahabi, Al-Uluw, 92, katanya perawi-perawinya tsiqah. 7. Ibn Qayyim al-Jauzi, Ijtima’ Al-Juyusy Al-Islamiyyah, 129 & 260, pada nombor 129 ia berkata diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dengan sanad sahih dari Ka’ab.

Ketiga: Abdullah bin Mubarak (181 H)

ثبت عن علي بن الحسن بن شقيق، شيخ البخاري، قال: قلت لعبد الله ابن المبارك كيف نعرف ربنا؟ قال: “في السماء السابعة على عرشه”. وفي لفظ “على السماء السابعة على عرشه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه هاهنا في الأرض”. وقال أيضاً: سألت ابن المبارك: كيف ينبغي لنا أن نعرف ربنا؟. قال: “على السماء السابعة، على عرشه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه هاهنا في الأرض”

Dari Ali Ibnul Hasan bin Syaqiq guru Imam Bukhari, dia berkata, “Saya pernah bertanya kepada Abdullah bin Mubarak bagaimana kita mengetahui Tuhan kita?” katanya, “Di langit ke tujuh di atas ‘Arasy-Nya.” Dalam lafaz lain, “Di atas langit ke tujuh di atas ‘Arasy-Nya, dan kita tidak mengatakan sebagaimana yang dikatakan Jahmiyah bahawasanya Allah di sini, di bumi.”

Ali juga berkata, “Saya pernah bertanya kepada Abdullah bin Mubarak, bagaimana seharusnya kita mengenali Tuhan kita?” Dia menjawab, “Di atas langit yang ke tujuh, di atas ‘Arasy-Nya, dan kita tidak mengatakan sebagaimana Jahmiyah berkata bahawasanya Allah ada di bumi ini.”

– Dikeluarkan Oleh:

1. Bukhari, Khalqu Af’al ‘Ibad, 8. 2. Ad-Darimi, Ar-Raddu ‘Ala Al-Marisi, 103. 3. Ar-Raddu ‘Ala Al-Jahmiyah, 50. 4. Abdullah bin Imam Ahmad, As-Sunnah, 1/111, no: 22 & 1/174-176, no: 216. 5. Ibn Baththah, Al-Ibanah, 3/155-156, no: 112. 6. Ibn Mandah, At-Tauhid, 3/308, no: 899. 7. As-Shabuni, Aqidah As-Salaf, 20, no: 28. 8. Al-Baihaqi, Al-Asma’ Wa As-Sifat, 2/336, no: 903. 9. Ibn Abdil Barr, At-Tamhid, 7/142. 10. Ibn Qudamah, Itsbat Sifat Al-Uluw, 117-118, no: 99 & 100. 11. Ibn Taimiyyah, Dar-u Ta’arud Al-‘Aql wa an-Naql, 6/264, Al-Fatawa Al-Hamawiyah, 91. 12. Al-Dzahabi, Al-Uluw, 110, Siyar A’lam An-Nubala’, 8/402, Al-Arba’in, 40, no: 10, Al-‘Arasy, 2/187, no: 161-162. 13. Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Ijtima’ Al-Juyusy Al-Islamiyyah, 134-135, katanya diriwayatkan oleh Ad-Darimi, al-Hakim, al-Baihaqi dengan sanad yang paling sahih kepada Ali Ibnul Hasan bin Syaqiq.

Keempat: Ashbagh Ibnul Al-Faraj Al-Maliki (225 H)

“وهو مستو على عرشه وبكل مكان علمه وإحاطته”

Ashbagh berkata: “Allah beristiwa’ di atas ‘ArasyNya, dan ilmuNya serta jangkauanNya ada di setiap tempat.”

– Lihat: Ijtima’ Al-Juyusy Al-Islamiyyah oleh Ibnul Qayyim, halaman 142 dan Tahzib Sunan Abu Daud, 7/102. Ashbagh Ibnul Faraj bin Sa’id bin Nafi’ merupakan seorang ahli fiqh di antara ulama besar mazhab Maliki di Mesir. Biografinya boleh lihat dalam Wafayat Al-A’yan (1/79) dan Al-A’lam (1/333).

Kelima: Hammad bin Hannad (230 H)

قال: “هذا ما رأينا عليه أهل الأمصار وما دلت عليه مذاهبهم فيه، وإيضاح مناهج العلماء وطرق الفقهاء، وصفة السنة وأهلها أن الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وعلمه وقدرته وسلطانه بكل مكان”

Hammad berkata: “Inilah keyakinan ulama-ulama di seluruh pelusuk dunia dan ditunjukkan oleh pandangan-pandangan mazhab mereka, menjelaskan manhaj para ulama’ dan jalan ahli fiqh dan merupakan sifat As-Sunnah; bahawa Allah di atas langit yang ke tujuh di atas ‘ArasyNya, terpisah dari hamba-hambaNya. IlmuNya, kuasaNya dan kekuasaanNya di setiap tempat.”

– Lihat: Al-Uluw oleh Az-Dzahabi, halaman 151, dan Ijtima’ Al-Juyusy Al-Islamiyyah oleh Ibnul Qayyim, halaman 242.

Keenam: Ahmad bin Nashr Al-Khuza’I (231 H)

قال إبراهيم الحربي فيما صح عنه: قال أحمد بن نصر وسئل عن علم الله فقال: “علم الله معنا وهو على عرشه”

Berkata Ibrahim Al-Harbi berdasarkan riwayat yang sahih darinya, berkata Ahmad bin Nashr ketika beliau ditanya tentang ilmu Allah: “Ilmu Allah bersama kita sedangkan Allah di atas ‘Arasy-Nya.”

– Lihat: Al-Uluw oleh Az-Dzahabi, halaman 128. Ahmad bin Nashr bin Malik Al-Khuza’I seorang yang tsiqah (terpecaya). Ia dibunuh sebagai seorang syahid tahun 231 H di waktu pemerintahan khalifah Al-Watsiq kerana beliau tidak mahu mengatakan Al-Quran itu makhluk. Biografinya boleh dilihat dalam Siyar A’lam An-Nubala (11/166) dan Tahzib At-Tahzib (1/87).

Ketujuh: Imam Ahmad bin Hanbal (241 H)

قال يوسف بن موسى القطان: وقيل لأبي عبد الله: الله فوق السماء السابعة على عرشه، بائن من خلقه، وعلمه وقدرته بكل مكان. قال: “نعم”

Berkata Yusuf Ibnul Qatthan: “Dikatakan kepada Abu Abdillah, Allah di atas langit ketujuh di atas ‘Arasy-Nya, terpisah dengan makhlukNya, dan ilmuNya serta kuasaNya di setiap tempat?” Jawabnya: “Ya.” (Dikeluarkan oleh Ibn Batthah dalam Al-Ibanah (3/159), no: 115)

قال أحمد بن حنبل رحمه الله في كتاب “الرد على الجهمية” مما جمعه ورواه عبد الله ابنه عنه: “باب بيان ما أنكرت الجهمية أن يكون الله على العرش، قلت لهم: أنكرتم أن يكون الله على العرش، وقد قال {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}؟ فقالوا: هو تحت الأرض السابعة، كما هو على العرش، وفي السموات والأرض. فقلنا: قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظمة الرب شيء، أجسامكم وأجوافكم والأماكن القذرة ليس فيها من عظمته شيء، وقد أخبرنا عز وجل أنه في السماء فقال تعالى {أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً} {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ}، {إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ}، {بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ}، {يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ}، فقد أخبرنا سبحانه أنه في السماء”

Imam Ahmad berkata di dalam kitab Ar-Raddu ‘Ala Al-Jahmiyyah, yang mana dihimpunkan dan diriwayatkan dari anaknya iaitu Abdullah: “Tentang apa yang diingkari oleh Al-Jahmiyyah bahawa Allah berada di atas ‘Arasy, saya katakan kepada mereka: “Kamu mengingkari Allah berada di atas ‘Arsy, padahal Allah telah berfirman:

“Allah Yang Maha Pemurah bersemayam di atas ‘Arsy.” (Thaha: 5)

Iklan

Jika Kamu Mendengar Perkataan : Itu Pengikut Wahabi, Maka Kemungkinan Ia Seorang Yang Bodoh

wahabiSEPUTAR KATA “WAHABI”

Dan aku katakan kepada saudara-saudara para da’i yang menyeru kepada Allah di seluruh negeri Islam : Hendaknya mereka bersungguh-sungguh menyingsingkan lengan (untuk berdakwah), dan hendaknya ikhlas Lanjutkan membaca Jika Kamu Mendengar Perkataan : Itu Pengikut Wahabi, Maka Kemungkinan Ia Seorang Yang Bodoh

Presiden Sukarno Saja Bangga Terhadap Dakwah Tauhid “Wahabi”

Presiden Sukarno Mendukung Gerakan Pemurnian Agama “Wahabisme”?

soekarno kagum dengan wahabiPesan Presiden RI. Pertama Ir.Sukarno “Agar Umat Islam Kembali Ke Manhaj Salaf”

Di buku yang berjudul “Dibawah Bendera Revolusi” (yaitu kumpulan tulisan dan pidato-pidato beliau) jilid pertama, cetakan kedua,tahun 1963. pada halaman 390, beliau mengatakan sebagai berikut : Lanjutkan membaca Presiden Sukarno Saja Bangga Terhadap Dakwah Tauhid “Wahabi”

Dakwah Wahabiyah, Mudah Mengkafirkan? Menganggap Paling Benar Sendiri? Betulkah?

Oleh : Abu Ubaidah Al Atsari dan Abu Usamah

Pertarungan antara ahlu tauhid dan ahlu syirik merupakan sunnatullah yang tetap berjalan, tiada berakhir hingga matahari terbit dari sebelah barat. Hal ini merupakan ujian dan cobaan bagi ahlul haq agar terjadi jihad fi sabilillah dengan lidah, pena, ataupun senjata. Lanjutkan membaca Dakwah Wahabiyah, Mudah Mengkafirkan? Menganggap Paling Benar Sendiri? Betulkah?

Duh Memalukan, Sebutan ”Wahabi” Menyalahi Kaidah Bahasa Arab

Oleh: Badrul Tamam

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah, kelarga, sahabat, dan siapa saja yang komitmen dan istiqamah dengan sunnah-sunnahnya. Lanjutkan membaca Duh Memalukan, Sebutan ”Wahabi” Menyalahi Kaidah Bahasa Arab

Mengapa Banyak Yang Memusuhi WAHABI? Ini Rahasianya..

Buya Hamka: Mereka Memusuhi Wahabi demi Penguasa Pro Penjajah

Oleh: Zulkarnain Khidir
Mahasiswa Universitas Prof. DR. HAMKA, Jakarta

Belakangan ketika isu terorisme kian dihujamkan di jantung pergerakan Ummat Islam agar iklim pergerakan dakwah terkapar lemah tak berdaya. Nama Wahabi menjadi salah satu faham yang disorot dan kian menjadi bulan-bulanan aksi “tunjuk hidung,” bahkan hal itu dilakukan oleh kalangan ustadz dan kiyai yang berasal dari tubuh Ummat Islam itu sendiri. Lanjutkan membaca Mengapa Banyak Yang Memusuhi WAHABI? Ini Rahasianya..

Wahabi, Apakah Begitu Mengerikan Dan Merupakan Gerakan Yang Berbahaya?

imagesSungguh banyak beredar berita atau artikel tentang wahabi yang beredar di dunia maya. Demikian pula pandangan masyarakat yang menyebutkan apa itu gerakan wahabi. Para tokoh ormas tertentu ada yang gencar memaparkan wahabi dengan begitu sadis. Bahkan ada ormas yang membentuk tim khusus untuk menjaga umatnya dari pemahaman wahabi. Lanjutkan membaca Wahabi, Apakah Begitu Mengerikan Dan Merupakan Gerakan Yang Berbahaya?

Mengenal WAHABI.. Mungkin Ada Pembaca Yang Bingung Dengan Istilah Ini.. Inggrislah Pencetus Pertama Istilah Ini,. Kenapa?

wahabi

Kata “Wahabi” diambil dari namaseorang ulama besar yang berjuang menegakkan tauhid di Jazirah Arab, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab.Sedangkan, secara bahasa, istilah“Wahabi terdiri dari dua suku kata:“Wahab”, artinya ‘Dzat Yang Maha Pemberi’; kata ini merupakan salah satu asma`ul husna, dan “i” (hurufya’nisbah), yaitu huruf ya’ yang menandakan golongan. Lanjutkan membaca Mengenal WAHABI.. Mungkin Ada Pembaca Yang Bingung Dengan Istilah Ini.. Inggrislah Pencetus Pertama Istilah Ini,. Kenapa?

Muhammad bin Abdul Wahhab: Fitnah Nejed?

(Kritikan Ilmiah untuk Penentang Dakwah Tauhid Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab)

disusun oleh:
Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi
Lanjutkan membaca Muhammad bin Abdul Wahhab: Fitnah Nejed?

Meluruskan Kedustaan Sejarah Versi ‘Syaikh’ Idahram (bagian 2)

Seakan sudah menjadi kebiasaannya, saudara Idahram kembali melemparkan tuduhan dusta kepada Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bahwa beliau membunuh orang-orang yang tidak mau mengikuti seruan dakwahnya dan harta mereka dibagi-bagi (pada hal. 91). Dan seperti biasa, Idahram tidak mampu mendatangkan sedikit pun bukti ilmiah akan kebenaran tuduhan ini. Lanjutkan membaca Meluruskan Kedustaan Sejarah Versi ‘Syaikh’ Idahram (bagian 2)