Arsip Kategori: Aqidah

Shalat, Ibadah Seluruh Nabi Dan Rasul (2)

Nabi Syu’aib ‘alaihissalam

Allah pun berfirman mengenai kisah Nabi Syu’aib ‘alaihissalam ketika beliau melarang kaumnya beribadah kepada selain Allah dan melarang kaumnya curang dalam timbangan dan takaran. Maka kaumnya berkata kepada Syu’aib ‘alaihissalam
Lanjutkan membaca Shalat, Ibadah Seluruh Nabi Dan Rasul (2)

Iklan

Shalat, Ibadah Seluruh Nabi Dan Rasul (1)

Di antara hal yang menunjukkan agungnya kedudukan shalat adalah Allah mewajibkan shalat kepada seluruh Nabialaihumussalam dan Allah pun memberi tahu kepada mereka mengenai keagungannya. Ada banyak ayat dalam al Quran yang menunjukkan hal tersebut, di antaranya

Nabi Yunus alaihissalam
Lanjutkan membaca Shalat, Ibadah Seluruh Nabi Dan Rasul (1)

MUHAMMADIYAH,” ALLAH DI ATAS”

wpid-1441094850264.jpgMuhamadiyah juga wahabi karena berpendapat Allah ber-istiwa’ / bersemayam di atas arsy …

Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah: Allah Bersemayam di atas ‘Arsy

Disebutkan dalam fatwa tersebut: “Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah beristiwa’ atau bersemayam di atas ‘Arsy, dan kita wajib beriman kepada-Nya dengan tidak perlu bertanya-tanya bagaimana dan dimana. Adapun yang dimaksud dengan qarib, (dekat) ialah: Bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, Dia mendengar perkataan manusia, dan melihat segala macam perbuatannya, tidak ada hijab antara Allah dan manusia, tiada perantara atau wali yang menyampaikan doa’a mereka kepada Allah, tiada yang membantuNya dalam mengabulkan permohonan manusia kepada-Nya, Allah akan mengabulkan do’a manusia tanpa perantara seorangpun, apabila sesorang berdo’a kepada-Nya, sebab Allah-lah yang menciptakannya… “

Inilah aqidah yang shahih yang secara gamblang disebutkan oleh ayat-ayat Qur’an dan hadits-hadits Nabi dan diyakini oleh Ahlus Sunnah Wal Jama’ah sejak dahulu hingga sekarang.

Maka tidak benar sebagian orang yang serampangan menuduh sesat orang yang berkeyakinan bahwa Allah ber-istiwa di atas ‘Arsy.

Download fatwa: http://tarjih.muhammadiyah.or.id/download-fatwa-236.html.

Komentar ahsi

Bagi yg menolak Allah di atas ‘ arsy, TIDAK MEMAKSAKAN KEHENDAK, apalagi mengusir orang yg meyakini Allah di atas arsy.

Ttd Bapang Hada/ Sukpandiar Idris Advokat As-salafy.

Abdullah bin Mas’ud

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: “ما بين السماء القصوى والكرسي خمسمائة عام، ويبن الكرسي والماء كذلك، والعرش فوق الماء والله فوق العرش، ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم”

Dari Abdullah bin Mas’ud, dia berkata, “Di antara langit yang paling tinggi dengan kursi adalah lima ratus tahun, dan di antara kursi dengan air juga demikian. ‘Arasy di atas air dan Allah di atas ‘Arasy, dan tidak sesuatupun yang tersembunyi atas-Nya dari amal perbuatan kalian.”

Dikeluarkan Oleh:

1. Al-Lalika’i, Syarah Usul I’tiqad Ahlis Sunnah Wal Jamaah, 3/395-396, no: 659. 2. Al-Baihaqi, Al-Asma’ Was Sifat, 2/186-187. 3. Ad-Darimi, Ar-Raddu Al-Jahmiyyah, 275. 4. Ibn Khuzaimah, At-Tauhid, 1/242-243, no: 149. 5. Al-Thabrani, Mu’jam al-Kabir, 9/228. 6. Abu al-Syeikh, Al-Azhamah, 2/688-689, no: 279. 7. Ibn Abdil Barr, At-Tamhid, 7/… 8. Ibn Qudamah Itsbat Sifat Al-Uluw, 104-105, no: 75. 9. Al-Dzahabi, Al-Uluw, 64, katanya sanadnya sahih. 10. Ibn Qayyim al-Jauzi, Ijtima’ Al-Juyusy Al-Islamiyyah, 122. 11. Al-Haitsami, Majma’ Az-Zawa’id, 1/86, katanya perawi-perawinya adalah sahih.

Kedua: Ka’ab Al-Ahbar

قال: “قال الله في التوراة: أنا الله فوق عبادي، وعرشي فوق خلقي، وأنا على عرشي، أدبر أمر عبادي، ولا يخفى علي شيء في السماء، ولا في الأرض”

Ka’ab berkata, Allah berfirman di dalam Taurat, “Aku Allah di atas hamba-hamba-Ku, ‘Arasy-Ku di atas makhluk-makhluk-Ku, dan Aku di atas ‘Arasy mengatur semua urusan hamba-hamba-Ku. Tidak ada sesuatupun yang tersembunyi dari-Ku dan tidak juga di bumi.”

– Dikeluarkan Oleh:

1. Abu al-Syeikh, Al-Azhamah, 2/625-626, no: 244. 2. Ibn Baththah, Al-Ibanah, 3/185-186, no: 137. 3. Abu Nu’aim, Al-Hilyah, 6/7. 4. Abu Ya’la, Ibthal At-Ta’wilat, 149. 5. Abdul Qadir al-Jailani, Al-Ghunyah Li Thalibi Thariq Al-Haq, 1/57. 6. Al-Dzahabi, Al-Uluw, 92, katanya perawi-perawinya tsiqah. 7. Ibn Qayyim al-Jauzi, Ijtima’ Al-Juyusy Al-Islamiyyah, 129 & 260, pada nombor 129 ia berkata diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dengan sanad sahih dari Ka’ab.

Ketiga: Abdullah bin Mubarak (181 H)

ثبت عن علي بن الحسن بن شقيق، شيخ البخاري، قال: قلت لعبد الله ابن المبارك كيف نعرف ربنا؟ قال: “في السماء السابعة على عرشه”. وفي لفظ “على السماء السابعة على عرشه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه هاهنا في الأرض”. وقال أيضاً: سألت ابن المبارك: كيف ينبغي لنا أن نعرف ربنا؟. قال: “على السماء السابعة، على عرشه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه هاهنا في الأرض”

Dari Ali Ibnul Hasan bin Syaqiq guru Imam Bukhari, dia berkata, “Saya pernah bertanya kepada Abdullah bin Mubarak bagaimana kita mengetahui Tuhan kita?” katanya, “Di langit ke tujuh di atas ‘Arasy-Nya.” Dalam lafaz lain, “Di atas langit ke tujuh di atas ‘Arasy-Nya, dan kita tidak mengatakan sebagaimana yang dikatakan Jahmiyah bahawasanya Allah di sini, di bumi.”

Ali juga berkata, “Saya pernah bertanya kepada Abdullah bin Mubarak, bagaimana seharusnya kita mengenali Tuhan kita?” Dia menjawab, “Di atas langit yang ke tujuh, di atas ‘Arasy-Nya, dan kita tidak mengatakan sebagaimana Jahmiyah berkata bahawasanya Allah ada di bumi ini.”

– Dikeluarkan Oleh:

1. Bukhari, Khalqu Af’al ‘Ibad, 8. 2. Ad-Darimi, Ar-Raddu ‘Ala Al-Marisi, 103. 3. Ar-Raddu ‘Ala Al-Jahmiyah, 50. 4. Abdullah bin Imam Ahmad, As-Sunnah, 1/111, no: 22 & 1/174-176, no: 216. 5. Ibn Baththah, Al-Ibanah, 3/155-156, no: 112. 6. Ibn Mandah, At-Tauhid, 3/308, no: 899. 7. As-Shabuni, Aqidah As-Salaf, 20, no: 28. 8. Al-Baihaqi, Al-Asma’ Wa As-Sifat, 2/336, no: 903. 9. Ibn Abdil Barr, At-Tamhid, 7/142. 10. Ibn Qudamah, Itsbat Sifat Al-Uluw, 117-118, no: 99 & 100. 11. Ibn Taimiyyah, Dar-u Ta’arud Al-‘Aql wa an-Naql, 6/264, Al-Fatawa Al-Hamawiyah, 91. 12. Al-Dzahabi, Al-Uluw, 110, Siyar A’lam An-Nubala’, 8/402, Al-Arba’in, 40, no: 10, Al-‘Arasy, 2/187, no: 161-162. 13. Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Ijtima’ Al-Juyusy Al-Islamiyyah, 134-135, katanya diriwayatkan oleh Ad-Darimi, al-Hakim, al-Baihaqi dengan sanad yang paling sahih kepada Ali Ibnul Hasan bin Syaqiq.

Keempat: Ashbagh Ibnul Al-Faraj Al-Maliki (225 H)

“وهو مستو على عرشه وبكل مكان علمه وإحاطته”

Ashbagh berkata: “Allah beristiwa’ di atas ‘ArasyNya, dan ilmuNya serta jangkauanNya ada di setiap tempat.”

– Lihat: Ijtima’ Al-Juyusy Al-Islamiyyah oleh Ibnul Qayyim, halaman 142 dan Tahzib Sunan Abu Daud, 7/102. Ashbagh Ibnul Faraj bin Sa’id bin Nafi’ merupakan seorang ahli fiqh di antara ulama besar mazhab Maliki di Mesir. Biografinya boleh lihat dalam Wafayat Al-A’yan (1/79) dan Al-A’lam (1/333).

Kelima: Hammad bin Hannad (230 H)

قال: “هذا ما رأينا عليه أهل الأمصار وما دلت عليه مذاهبهم فيه، وإيضاح مناهج العلماء وطرق الفقهاء، وصفة السنة وأهلها أن الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وعلمه وقدرته وسلطانه بكل مكان”

Hammad berkata: “Inilah keyakinan ulama-ulama di seluruh pelusuk dunia dan ditunjukkan oleh pandangan-pandangan mazhab mereka, menjelaskan manhaj para ulama’ dan jalan ahli fiqh dan merupakan sifat As-Sunnah; bahawa Allah di atas langit yang ke tujuh di atas ‘ArasyNya, terpisah dari hamba-hambaNya. IlmuNya, kuasaNya dan kekuasaanNya di setiap tempat.”

– Lihat: Al-Uluw oleh Az-Dzahabi, halaman 151, dan Ijtima’ Al-Juyusy Al-Islamiyyah oleh Ibnul Qayyim, halaman 242.

Keenam: Ahmad bin Nashr Al-Khuza’I (231 H)

قال إبراهيم الحربي فيما صح عنه: قال أحمد بن نصر وسئل عن علم الله فقال: “علم الله معنا وهو على عرشه”

Berkata Ibrahim Al-Harbi berdasarkan riwayat yang sahih darinya, berkata Ahmad bin Nashr ketika beliau ditanya tentang ilmu Allah: “Ilmu Allah bersama kita sedangkan Allah di atas ‘Arasy-Nya.”

– Lihat: Al-Uluw oleh Az-Dzahabi, halaman 128. Ahmad bin Nashr bin Malik Al-Khuza’I seorang yang tsiqah (terpecaya). Ia dibunuh sebagai seorang syahid tahun 231 H di waktu pemerintahan khalifah Al-Watsiq kerana beliau tidak mahu mengatakan Al-Quran itu makhluk. Biografinya boleh dilihat dalam Siyar A’lam An-Nubala (11/166) dan Tahzib At-Tahzib (1/87).

Ketujuh: Imam Ahmad bin Hanbal (241 H)

قال يوسف بن موسى القطان: وقيل لأبي عبد الله: الله فوق السماء السابعة على عرشه، بائن من خلقه، وعلمه وقدرته بكل مكان. قال: “نعم”

Berkata Yusuf Ibnul Qatthan: “Dikatakan kepada Abu Abdillah, Allah di atas langit ketujuh di atas ‘Arasy-Nya, terpisah dengan makhlukNya, dan ilmuNya serta kuasaNya di setiap tempat?” Jawabnya: “Ya.” (Dikeluarkan oleh Ibn Batthah dalam Al-Ibanah (3/159), no: 115)

قال أحمد بن حنبل رحمه الله في كتاب “الرد على الجهمية” مما جمعه ورواه عبد الله ابنه عنه: “باب بيان ما أنكرت الجهمية أن يكون الله على العرش، قلت لهم: أنكرتم أن يكون الله على العرش، وقد قال {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}؟ فقالوا: هو تحت الأرض السابعة، كما هو على العرش، وفي السموات والأرض. فقلنا: قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظمة الرب شيء، أجسامكم وأجوافكم والأماكن القذرة ليس فيها من عظمته شيء، وقد أخبرنا عز وجل أنه في السماء فقال تعالى {أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً} {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ}، {إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ}، {بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ}، {يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ}، فقد أخبرنا سبحانه أنه في السماء”

Imam Ahmad berkata di dalam kitab Ar-Raddu ‘Ala Al-Jahmiyyah, yang mana dihimpunkan dan diriwayatkan dari anaknya iaitu Abdullah: “Tentang apa yang diingkari oleh Al-Jahmiyyah bahawa Allah berada di atas ‘Arasy, saya katakan kepada mereka: “Kamu mengingkari Allah berada di atas ‘Arsy, padahal Allah telah berfirman:

“Allah Yang Maha Pemurah bersemayam di atas ‘Arsy.” (Thaha: 5)

Penjelasan Kitab Tauhid: Tentang Jimat Gelang (2)

sihir-perdukunan

Bismillah wal hamdulillah wash shalatu was salamu ‘ala Rasulillah, amma ba’du:

Hukum Sebab

Syaikh Abdur Rahman As-Sa’di rahimahullah, ketika menjelaskan bab ke-7 dari kitab At-Tauhid, yaitu :

Bab: Diantara bentuk kesyirikan adalah memakai sesuatu yang melingkar dan memakaibenang (yang dilingkarkan) serta selain keduanya, dengan tujuan untuk menyingkirkan mara bahaya atau menolaknya, berkata : Lanjutkan membaca Penjelasan Kitab Tauhid: Tentang Jimat Gelang (2)

Penjelasan Kitab Tauhid: Tentang Jimat Gelang (1)

image

Berkata Syaikh Muhammad At-Tamimirahimahullah dalam bab ke-7 dari kitab beliau : “At-Tauhid alladzi huwa haqqullah ‘alal ‘abid ” atau yang terkenal dengan sebutan kitab Tauhid :

باب من الشرك لبس الحلقة و الخيط و نحوهما لرفع البلاء أو دفعه

Bab : Diantara bentuk kesyirikan adalah memakaisesuatu yang melingkar dan memakai benang(yang dilingkarkan) serta selain keduanya, dengan tujuan untuk menyingkirkan mara bahaya atau menolaknya”.
Lanjutkan membaca Penjelasan Kitab Tauhid: Tentang Jimat Gelang (1)

Al-Quran Kalamullah Dan Bukan Makhluk (3)

Penggemar-Heavy-Metal-Itu-Takluk-Dengan-Keindahan-Alquran

Dalil Al-Qur’an adalah Kalamullah

Firman Allah Ta’ala:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

“Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah (Al-Qur’an), kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui” (At-Taubah: 6). Lanjutkan membaca Al-Quran Kalamullah Dan Bukan Makhluk (3)

Al-Quran Kalamullah Dan Bukan Makhluk (2)

tafsir_quran-300x199Definisi Al-Quranul Karim

Al-Qur’an secara bahasa adalah mashdar dari قرأ-يقرأ (qara`a-yaqra`u), maknanya ada dua, yaitu:

  1. Sesuatu yang dibaca karena Al-Qur’an dibaca lisan-lisan manusia.
  2. Pengumpul, karena Al-Qur’an adalah mengumpulkan kabar dan hukum.

Lanjutkan membaca Al-Quran Kalamullah Dan Bukan Makhluk (2)

Mengapa Mencari Rezeki Yang Haram Padahal Rezeki Telah Dijamin?

sedih_taubat_2-300x169Bismillah walhamdulillah wash shalatu was salamu ‘ala Rasulillah, amma ba’du:

Tak pernah merasa kekurangan sedikitpun karena Allah Maha Banyak Memberi rezeki

Lanjutkan membaca Mengapa Mencari Rezeki Yang Haram Padahal Rezeki Telah Dijamin?

Ada Yang Miskin Dan Ada Yang Kaya, Apa Hikmahnya?

rumah-miskin-300x225“Si Anu, kasihan hidupnya, tiap hari harus banting tulang hanya sekedar untuk menutup hutang, padahal shalatnya rajin” Lanjutkan membaca Ada Yang Miskin Dan Ada Yang Kaya, Apa Hikmahnya?

Parahnya Praktek Syirik Di Masa Kini

syirik-zhalim

Kesibukan dunia, menjadikan sebagian besar manusia tidak peduli lagi dengan urusan agamanya. Banyak perintah Allah tidak dilaksanakan dan berbagai macam perbuatan kemaksiatan dilakukan. Perbuatan kemaksiatan dengan segala macam bentuknya menjadi hal yang biasa dan lumrah untuk dilakukan. Termasuk juga perbuatan maksiat yang paling bahaya, dosa besar yang paling besar, dan kezaliman yang paling zalim, yaitu perbuatan syirik. Lanjutkan membaca Parahnya Praktek Syirik Di Masa Kini